fbpx

Voorwaarden en Condities

Voorwaarden en Condities

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2021
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze dienst.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarin de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die als volgt is gedefinieerd.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden:

  • Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht geven bij de verkiezing van bestuurders of andere leidinggevende autoriteit in bezit heeft.
  • Bedrijf (in deze overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar energybymovement.com.
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • Dienst verwijst naar de Website.
  • Algemene Voorwaarden (ook "Voorwaarden" genoemd) betekent deze Algemene Voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service.
  • Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst is tot stand gekomen met behulp van de Terms and Conditions Generator.
  • Sociale Media Diensten van Derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld door de Dienst.
  • Website verwijst naar energybymovement.com, toegankelijk vanaf https://energybymovement.com
  • U betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke een dergelijk individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die tussen U en het Bedrijf van kracht is. In deze Algemene Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden en Bepalingen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien U het niet eens bent met enig deel van deze Algemene Voorwaarden, dan mag U geen gebruik maken van de Dienst.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Dienst gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw acceptatie van en naleving van het Privacybeleid van de Onderneming. Ons Privacybeleid beschrijft Ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke informatie wanneer U de Applicatie of de Website gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees Ons Privacybeleid zorgvuldig voordat U gebruik maakt van Onze Service.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door het Bedrijf.

De Onderneming heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat de Onderneming niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen Uw toegang met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal Uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk eindigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U werkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD als U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of enige leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie niet aan haar wezenlijke doel beantwoordt.

In sommige staten is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootste door de wet toegestane omvang.

"ZOALS HET IS" en "ZO BESCHIKBAAR" Disclaimer

De Service wordt aan U verstrekt "IN DE HUIDIGE STAAT" en "IN DE HUIDIGE STAAT" en met alle fouten en gebreken, zonder enige garantie van welke aard dan ook. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Filialen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande geeft het Bedrijf geen garantie of toezegging en doet geen verklaring van welke aard dan ook dat de Service aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutvrij zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, doet noch het Bedrijf noch enige provider van het Bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die van of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, timebombs of andere schadelijke componenten.

Het videomateriaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden als trainingssupplement. Wij zijn niet verantwoordelijk voor letsel of schade als gevolg van het gebruik en/of misbruik van onze video's. Vechtsporten dienen altijd te worden beoefend onder toezicht van een gekwalificeerde instructeur. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde arts voordat u begint met dit of enig ander trainingsprogramma

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast in de grootste mate die volgens de toepasselijke wetgeving kan worden afgedwongen.

Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van zijn conflicten met wettelijke regels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als U problemen of geschillen hebt over de Service, stemt U ermee in eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, gelden voor U de dwingende bepalingen van de wet van het land waar U woont.

Verenigde Staten naleving van de wet

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de regering van de Verenigde Staten van toepassing is, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat "terroristen steunt", en (ii) U niet staat vermeld op een lijst van de regering van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Tenzij hierin anders is bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke nakoming te eisen op enig moment daarna, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand zijn van enige volgende schending.

Vertaling Tolken

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald indien Wij ze voor U beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U stemt ermee in dat de originele Engelse tekst prevaleert in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken door ons bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien U geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij U geen gebruik meer te maken van de website en de Dienst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://energybymovement.com/contact

Gratis Video Training Series

Ontdek eenvoudige manieren om gelukkiger en gezonder te worden via eenvoudige Tai Chi bewegingen.

Scherm sluiten
Scroll naar boven